Na podlagi 4. in 9. člena Zakona o društvih – ZDru-1 – UPB 2 (Uradni list RS št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011) je Zbor članov Kulturnega društva Franceta Prešerna Videm pri Ptuju dne 2. 3. 2013 sprejel

                                                     Statut

                      Kulturnega društva Franceta Prešerna Videm pri Ptuju

1. člen

(pojem in cilji)

 

Kulturno društvo Franceta Prešerna Videm pri Ptuju (v nadaljnjem besedilu: KD Videm) je samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanoviteljice oziroma ustanovitelji (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelji) ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov na področju kulturne dejavnosti.

Delovanje društva je javno.

2. člen

(pravica do združevanja)

 

Združevanje v KD Videm je prostovoljno.

Delovanje v društvu temelji na enakopravnosti članstva.

3. člen

(pravna osebnost in zastopanje)

 

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Vpisano je v register društev pri Upravni enoti Ptuj (številka 9995258022000, št. odl. 024-1/75-6/2, zap. št. zapisa 000000052 z dne 4. 2. 1975).

Društvo zastopa predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.

4. člen

(odgovornost)

 

Za zakonito poslovanje društva odgovarjata društvo in predsednik društva.

Društvo odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

Nihče nima pravice v svojo korist ali korist koga drugega zmanjšati premoženja društva ali s preusmeritvijo poslovanja oziroma finančnih tokov na drugo obstoječo ali novoustanovljeno pravno ali fizično osebo preprečiti povečanja premoženja.

Za obveznosti društva v primerih iz prejšnjega odstavka solidarno odgovarja tudi fizična ali pravna oseba, ki je z ravnanji odgovornih oseb društva pridobila premoženjsko korist, do višine pridobljene premoženjske koristi.

5. člen

(ime, sedež in pečat)

 

Ime društva je: Kulturno društvo Franceta Prešerna Videm pri Ptuju.

Sedež društva je na naslovu: Videm pri Ptuju 51, 2284 Videm pri Ptuju.

KD Videm ima pečat, ki je okrogle oblike, premera 30 mm, na katerem je v zgornjem delu ob robu napis KULTURNO DRUŠTVO, v spodnjem delu ob robu ''FRANCETA PREŠERNA'', v sredini pa VIDEM.

KD Videm mora v pravnem prometu uporabljati le svoje registrirano ime.

6. člen

(območje delovanja društva)

 

Društvo deluje na območju Občine Videm.

O spremembi imena in sedeža društva odloča Zbor članov.

7. člen

(namen in cilji)

 

Poslanstvo, namen in cilji društva so:

-         vzpodbujati, omogočati in razvijati kulturno dejavnost v vseh njenih oblikah,

-         izobraževati za ljubiteljsko kulturno ustvarjanje,

-         ohranjati krajevno značilne oblike kulture,

-         razvijati ljubezen do ljudskega in umetnega kulturnega (po)ustvarjanja,

-         gojiti ljubezen do vsega lepega,

-         poudarjati ljubezen do domovine in maternega jezika,

-         predstavljati društvo, občino in državo v širšem okolju.

8. člen

(doseganje ciljev)

 

Svoje cilje dosega društvo z:

-         ustanavljanjem sekcij na različnih kulturnih področjih,

-         organiziranjem in izvajanjem kulturnih prireditev (koncertov, gledaliških nastopov, proslav ob  državnih praznikih in jubilejih, razstav, literarnih večerov, pohodov po kulturnih poteh …),

-         organiziranjem občinskih, regionalnih in drugih oblik srečevanja ustvarjalcev ljubiteljske kulture,

-         izobraževanjem in usposabljanjem članov za izvajanje kulturnih dejavnosti,

-         udeleževanjem na organiziranih oblikah izobraževanja članstva za kulturno delo,

-         pripravljanjem gostovanj drugih ljubiteljskih ali poklicnih kulturnih ustvarjalcev v domači občini,

-         sodelovanjem na različnih prireditvah v občini, regiji, državi in tujini,

-         načrtovanjem kulturnih poti in vodenjem po njih,

-         populariziranjem svojega dela med občani,

-         vzgajanjem mladih za delo v ljubiteljski kulturi,

-         zbiranjem in urejanjem gradiva o svojem delu in kulturnem ustvarjanju v preteklosti,

-         izdajanjem brošur, zloženk ter nosilcev zvoka in slike o svojem delu,

-         poročanjem o svojem delu v javnih glasilih,

-         pripravo letnih in dolgoročnih načrtov za kulturno ustvarjanje,

-         pripravo strategije razvoja kulture v domači občini,

-         sodelovanjem in združevanjem s sorodnimi društvi v občinska, regionalna in druga združenja.

9. člen

(članstvo)

 

Vsakdo lahko postane član društva, če deluje na kateremkoli področju kulture, ki ga organizira KD Videm v svojih sekcijah, in pokaže zanimanje za včlanitev. O sprejemu v članstvo odloča Upravni odbor na osnovi predloga ustrezne sekcije.

Član postane s podpisom pristopne izjave in z vpisom v seznam članov ter plačilom članarine. Za osebo do dopolnjenega 15. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v KD Videm podati pisno soglasje.

O višini članarine sklepa Zbor članov.

Član društva je lahko tudi nekdo, ki ne deluje v sekcijah društva, a podpira društvo v njegovih aktivnostih – podporni član. Podporni član ima enake pravice in dolžnosti kot drugi člani društva.

Član društva lahko sodeluje v delovanju ene ali več sekcij, soodloča o delu sekcije in društva, ima pravico voliti in biti izvoljen v organe društva in lahko sodeluje pri izpolnjevanju ciljev in nalog društva, opredeljenih v 7. in 8. členu.

10. člen

(prenehanje članstva)

 

Članstvo v društvu preneha, ko član ne deluje več v društvu, ko izrazi željo po izstopu ali kljub opominu ne plača članarine.

O neplačevanju članarine kot vzroku za prenehanje članstva je neplačnik opozorjen trikrat – dvakrat ustno, tretjič pisno. O pisnem opominu odloči Upravni odbor.

Član je lahko iz društva tudi izključen, če deluje v nasprotju s 3. odstavkom 4. člena tega statuta ali v nasprotju z nameni in cilji, opredeljenimi v 7. in 8. členu tega statuta. O izključitvi odloča Upravni odbor. Sklep je sprejet in član izključen, če zanj glasuje večina prisotnih članov Upravnega odbora.

S sklepom o izključitvi je izključeni član obveščen pisno. Na sklep Upravnega odbora o izključitvi se lahko pritoži na Zbor članov KD Videm, ki o pritožbi odloča z dvotretjinsko večino glasov vseh članov kot drugostopenjski organ.

11. člen

(priznanja)

 

Društvo lahko podeljuje priznanja za svoje člane. Pravilnik o priznanjih in o kriterijih za njihovo podeljevanje pripravi Upravni odbor, sprejme pa ga Zbor članov.

Društvo lahko posameznika za njegovo večletno izjemno delo v društvu in za življenjsko delo, ki je posebej zaznamovalo društveno življenje v daljšem časovnem obdobju, imenuje za častnega člana.

O imenovanju za častnega člana sklepa Zbor članov na predlog Upravnega odbora.

Častnemu članu se na javni društveni prireditvi izroči listina o častnem članstvu.

12. člen

(organi društva)

 

Najvišji organ društva je Zbor članov, ki ga sestavljajo vsi člani društva.

Zbor članov skliče predsednik društva enkrat letno, lahko pa ga kadarkoli skliče tudi petina vseh članov društva (izredni Zbor članov).

O sklicu Zbora članov in predloženem dnevnem redu morajo biti člani seznanjeni deset dni pred sklicem.

Zbor članov je sklepčen, če je ob uri sklica navzoča več kot polovica vseh članov.

Če ob uri sklica Zbor članov ni sklepčen, se počaka pol ure in se šteje, da je zbor sklepčen, če je takrat prisotna tretjina članov.

Za izredni in volilni Zbor članov ne velja določitev o sklepčnosti iz prejšnjega odstavka, pač pa mora biti za njegovo sklepčnost navzoča več kot polovica vseh članov ob uri sklica ali pol ure po sklicu.

Zbor članov vodi delovno predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik in dva člana. Na Zboru članov piše zapisnik tajnik društva, verodostojnost sklepov Zbora članov pa potrdita dva overitelja zapisnika.

Sklepčnost Zbora članov ugotavlja tričlanska komisija za ugotovitev sklepčnosti, ki ima predsednika in dva člana.

Če je Zbor članov volilen, komisija za ugotovitev sklepčnosti opravlja še naloge volilne komisije.

Za sprejem sklepov mora glasovati najmanj polovica prisotnih članov društva, za spremembe statuta pa dve tretjini prisotnih članov.

13. člen

(naloge Zbora članov)

 

Zbor članov:

-         odloča o sprejemu in spremembah statuta KD Videm,

-         odloča spremembi imena društva,

-         odloča spremembi sedeža društva,

-         sprejema strategijo razvoja društva,

-         voli upravni in nadzorni odbor društva,

-         sprejema letna poročila o delu društva in sekcij ter finančno poročilo in zaključni račun društva,

-         sprejema letni načrt dela društva in sekcij ter finančni načrt,

-         potrjuje ustanovitev novih sekcij v društvu,

-         sklepa o brisanju ali izločitvi posameznih sekcij iz društva,

-         sklepa o imenovanju častnega člana društva,

-         sklepa o pritožbah članov,

-         določa višino članarine,

-         sprejema odločitve o nakupih in načrtih, povezanih z večjimi finančnimi sredstvi, ki presegajo obseg rednega dela posameznih sekcij,

-         sklepa o drugih dejavnostih, povezanih z delovanjem društva,

-         sklepa o prenehanju delovanja društva.

14. člen

(sestava Upravnega odbora)

 

Društvo v obdobju med dvema letnima Zboroma članov vodi Upravni odbor.

Upravni odbor sestavljajo po en predstavnik vsake sekcije in dodatno 2 ali 3 člani društva (če je število sekcij neparno, se volita 2 člana, če je parno, pa 3 člani, da se zagotovi skupno neparno število članov Upravnega odbora).

Člane upravnega odbora voli Zbor članov. Mandatna doba članov je 4 leta. Član društva je lahko večkrat imenovan za člana Upravnega odbora.

Člane Upravnega odbora iz vrst sekcije Zbor članov potrdi, kandidate za preostala 2 ali 3 člane pa Zbor članov izvoli po predlogu sekcij. Izvoljena sta tista 2 (ali 3), ki dobita največ glasov prisotnih članov.

Če v obdobju med dvema volilnima Zboroma članov predstavniku sekcije preneha članstvo v sekciji, člani te sekcije imenujejo v Upravni odbor drugega predstavnika. Na naslednji seji Zbora članov ga le-ta potrdi.

Če drugemu članu Upravnega ali Nadzornega odbora preneha članstvo v društvu, se na naslednjem Zboru članov izvedejo nadomestne volitve. Nadomestne volitve potekajo po enakem postopku kot na volilnem Zboru članov.

15. člen

(naloge Upravnega odbora)

 

Upravni odbor:

-         skrbi za uresničevanje namenov in ciljev društva, določenih v 7. členu  tega statuta,

-         skrbi za uresničevanje dejavnosti in nalog društva, opredeljenih v 8. členu tega statuta,

-         organizira delo društva in posameznih sekcij,

-         pripravlja letni program prireditev,

-         skrbi za izvedbo prireditev,

-         organizira vse druge dejavnosti v društvu,

-         odloča o nakupih manjše vrednosti, potrebnih za nemoteno delovanje sekcij,

-         pripravlja prijave na različne razpise,

-         pripravlja poročila o svojem delu za letni Zbor članov in druga poročila,

-         pripravlja finančni načrt društva,

-         pripravlja finančno poročilo društva,

-         razpolaga s premoženjem društva v duhu dobrega gospodarja,

-         skrbi za predstavitev dela društva in dvig njegovega ugleda,

-         spodbuja delovanje posameznih sekcij in jim omogoča vsestransko aktivnost,

-         posebej skrbi za povezovanje društva z okoljem, zlasti z osnovno šolo,

-         predlaga imenovanje za častnega člana društva,

-         zagotavlja javnost svojega dela s poročanjem o svojem delu,

-         opravlja druge naloge, potrebne za nemoteno delovanje društva.

16. člen

(naloge Nadzornega odbora)

 

Nadzorni odbor:

-         spremlja delo Upravnega odbora,

-         svetuje Upravnemu odboru v zvezi z delom društva,

-         nadzira finančno in materialno poslovanje društva, financiranje društva in razpolaganje s premoženjem društva,

-         predlaga izboljšave v delovanju društva,

-         poroča Zboru članov o svojih ugotovitvah.

Nadzorni odbor sprejema sklepe z večino prisotnih članov.

17. člen

(naloge predsednika)

 

Naloge predsednika so:

-         je zakoniti zastopnik društva ter ga predstavlja in zastopa pred državnimi in drugimi organi ter organizacijami doma in v tujini samostojno in neomejeno;

-         je odgovoren Zboru članov za delovanje društva v skladu s statutom in Zakonom o društvih;

-         je odgovoren za javnost delovanja društva in pooblaščen, da daje informacije v zvezi z delom društva;

-         sklicuje Zbor članov KD Videm in seje Upravnega odbora ter podpisuje vse akte KD Videm.

18. člen

(volitve Upravnega in Nadzornega odbora)

 

Volitve članov Upravnega in Nadzornega odbora so tajne – z volilnimi lističi.

Če je na listi predlaganih toliko kandidatov, kot jih je treba izvoliti, so volitve lahko tudi javne – z dvigom rok. Z javnimi volitvami se morajo strinjati vsi prisotni na Zboru članov, sicer so volitve tajne.

Volilne lističe pripravi Upravni odbor.

Volilni listič za člane Upravnega odbora ima dva dela: listo sekcij in listo članov.

Na listi sekcij so predlagani člani za Upravni odbor iz posameznih sekcij. Prisotni glasujejo za celotno listo sekcij tako, da obkrožijo besedo »ZA«, če so za predlagano listo, oziroma »PROTI«, če se s predlagano listo ne strinjajo. Lista je izvoljena, če je zanjo glasovala več kot polovica prisotnih.

V drugem delu volilnega lističa je lista članov. Na njem so imena posameznih članov, ki so jih za Upravni odbor predlagali v posameznih sekcijah ali na Upravnem odboru. Volita se 2 ali 3 člani, kot je opredeljeno v 14. členu tega statuta. Izvoljena sta tista 2 ali 3 člani, ki prejmejo največ glasov prisotnih.

Volitve za člane Nadzornega odbora potekajo tako kot volitve na listi članov. Nadzorni odbor šteje tri člane in najmanj toliko mora biti na listi zapisanih kandidatov. Izvoljeni so tisti trije, ki prejmejo največ glasov prisotnih.

Člani Upravnega in Nadzornega odbora so lahko večkrat izvoljeni.

19. člen

(prvi sestanek novoizvoljenih organov)

 

Prvi sestanek novoizvoljenih članov Upravnega odbora skliče dosedanji predsednik društva. Na njem člani Upravnega odbora izmed sebe izvolijo predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika, po potrebi pa razdelijo še druge naloge (odgovornega za stike z javnostjo, odgovornega za projekte in podobno).

Zapiske o delu Upravnega odbora vodi tajnik.

Prvo – konstitutivno sejo Nadzornega odbora skliče predsednik Upravnega odbora. Na njej izvolijo predsednika Nadzornega odbora, ki poslej vodi delo tega organa.

Člani Nadzornega odbora so redno vabljeni na seje Upravnega odbora. Tam imajo pravico razpravljanja, nimajo pa pravice glasovanja.

20. člen

(sekcije)

 

Delo društva poteka po sekcijah.

Sekcijo vodi predsednik/vodja, ki je hkrati predstavnik te sekcije v Upravnem odboru. Izberejo ga člani posamezne sekcije na svojem sestanku in o izbiri obvestijo Upravni odbor.

Člani sekcije načrtujejo svoje dejavnosti, se predstavljajo s svojim delom na društvenih, občinskih, območnih, regijskih, državnih in mednarodnih prireditvah ter ob vseh drugih priložnostih, se izobražujejo za svoje delo in v svoje aktivnosti privabljajo tudi druge, ki jih veseli delo v društvu.

Stroške za delo sekcij odobri Upravni odbor.

21. člen

(premoženje društva)

 

Društvo deluje kot neprofitno združenje. Njegovo premoženje sestavljajo denarna in druga sredstva, ki jih društvo pridobi:

-         s članarino,

-         na javnih razpisih (občinski, državni, EU in drugi),

-         z vstopnino od prireditev,

-         s prodajo svojih izdelkov (zgoščenke, zborniki, brošure, spominki, ročnodelski izdelki …) in storitev (odkupljene predstave, glasbeni in drugi nastopi ipd.),

-         s prostovoljnimi prispevki,

-         z darili in volili,

-         s sponzorstvi in donacijami,

-         iz drugih virov.

Premoženje društva sestavljajo tudi nepremične in premične stvari ter materialne pravice.

Vsa pridobljena finančna in materialna sredstva se uporabijo izključno za delovanje društva in njegovih sekcij, materialno opremljanje društva, omogočanje pestrosti delovanja, izobraževanje in usposabljanje ter izpolnjevanje nalog, opredeljenih v tem statutu, in v skladu s poslanstvom društva.

22. člen

(finančno in materialno poslovanje)

 

O finančnem in materialnem poslovanju društvo vodi ustrezno evidenco, določeno z zakoni in predpisi. O tem vsako leto pripravi letno poročilo (bilanco stanja in izkaz poslovnega izida) in jo da v razpravo Upravnemu in Nadzornemu odboru ter v razpravo in potrditev Zboru članov. Tako sprejeto poročilo društvo posreduje ustreznim ustanovam za nadzor finančnega in materialnega poslovanja.

Poročilo mora prikazovati resnično stanje o premoženju in poslovanju društva.

Ob statusnih spremembah oziroma prenehanju društva mora izdelati letno poročilo tudi med letom po stanju na dan statusne spremembe ali prenehanja.

Vodenje poslovnih knjig in sestava letnega poročila morata biti v skladu z računovodskim standardom za društva. Poslovne knjige in letno poročilo morajo omogočiti ocenjevanje, ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje oziroma upravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v temeljnem aktu.

23. člen

(materialna sredstva)

 

Vsa pridobljena finančna in materialna sredstva so last društva.

Društvo ne sme deliti svojega premoženja članom. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

Če želi katera od sekcij zapustiti društvo, ostajajo njena materialna sredstva (oprema, oblačila, instrumenti …), premične in nepremične stvari ter materialne pravice last društva.

Če se sekcija, ki odhaja iz društva, ustanovi kot novo neprofitno združenje, lahko Zbor članov sklene, da se novemu društvu materialna sredstva dajo v najem za določeno obdobje in novo društvo KD Videm plačuje najemnino ali odkupi materialna sredstva.

24. člen

(statusne spremembe)

 

Društvo se lahko spoji z drugimi društvi oziroma pripoji k drugemu društvu.

Odločitev o spojitvi oziroma pripojitvi morajo sprejeti zbori članov vseh društev.

Društvo, ki je nastalo s spojitvijo, oziroma društvo, h kateremu se je drugo društvo pripojilo, je pravni naslednik spojenih oziroma pripojenih društev.

25. člen

(prenehanje društva)

 

V skladu z Zakonom o društvih društvo preneha po volji članov, s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu društvu, s stečajem, na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali po samem zakonu. Pri tem se upoštevajo določila Zakona o društvih.

 

26. člen

(veljavnost statuta)

 

Z dnem sprejetja tega statuta preneha veljati dosedanji statut KD Videm, ki je bil sprejet dne 4. 2. 1975, in vsa določila drugih aktov KD Videm, ki so v nasprotju s tem statutom.

Ta statut stopi v veljavo takoj, ko ga sprejme Zbor članov KD Videm.

 

 

 

Videm pri Ptuju, 2. marca 2013

 

Copyright